Πρόλογος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν από κοινού να θεσπίσουν το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης ΝΕΟΛΑΙΑ, που συνιστά το νομικό πλαίσιο για την υποστήριξη άτυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για νέους. Ο παρών οδηγός χρησιμοποιεί παντού τον όρο ΝΕΟΛΑΙΑ αναφερόμενος στις συγκεκριμένες δραστηριότητες που δρομολογούνται βάσει της νομικά δεσμευτικής απόφασης 1031/2000/Ε .Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2000. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από το 2000 έως τα τέλη του 2006.

Η εφαρμογή του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ είναι αποκεντρωμένη, καθώς έχει στόχο να δρομολογούνται οι δράσεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους δικαιούχους και να προσαρμόζονται στην ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και των καταστάσεων στον τομέα της νεολαίας. Κάθε μία από τις χώρες που συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ έχει ορίσει μία Εθνική Υπηρεσία. Οι εν λόγω Εθνικές Υπηρεσίες διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ, και παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές. Επίσης, λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των υποψήφιων φορέων προώθησης σχεδίων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και των ίδιων των νέων.

Ο οδηγός του Προγράμματος διατίθεται σε αρκετές γλωσσικές εκδόσεις και προορίζεται να χρησιμεύσει ως έγγραφο αναφοράς. 

Στόχος του είναι να ενημερώσει όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη σχεδίων που αφορούν τους νέους σε διάφορες χώρες και να τους βοηθήσει να εξοικειωθούν τόσο με τους στόχους του προγράμματος όσο και με τα είδη των σχεδίων που επιδέχονται (ή όχι) υποστήριξη σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Επίσης επιχειρεί να παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης, των δαπανών που είναι επιλέξιμες , και του ύψους της επιδότησης που προσφέρεται για κάθε είδος σχεδίου. Ο Οδηγός του Προγράμματος παρουσιάζει αναλυτικά τα κριτήρια για τα είδη των σχεδίων που κρίνονται επιλέξιμα, καθώς και ορισμό της επιλεξιμότητας, τόσο για τις χώρες όσο και για τους συμμετέχοντες, και δείκτες όσον αφορά τις μη επιλέξιμες προτάσεις.

Οι κύριες δραστηριότητες που επιδέχονται υποστήριξη ταξινομούνται σε πέντε δράσεις:

bulletΗ δράση 1 υποστηρίζει τις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ομάδων νέων μεταξύ 15 και 25 ετών·
bulletΗ δράση 2 υποστηρίζει την εθελοντική υπηρεσία για νέους μεταξύ 18 και 25 ετών·
bulletΗ δράση 3 υποστηρίζει πρωτοβουλίες που δρομολογούν οι ίδιοι οι νέοι·
bulletΗ δράση 4 προσφέρει την ευκαιρία για την κατάρτιση σχεδίων που συνδέονται με άλλα κοινοτικά προγράμματα·
bullet

Η δράση 5 είναι ένα πακέτο δυνατοτήτων για μέτρα στήριξης της κατάρτισης νέων σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ και της ποιοτικής τους βελτίωσης.

 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.