Παράρτημα

Κατάλογος διευθύνσεων επικοινωνίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
(Γ Δ E A C)
Μονάδα ΝΕΟΛΑΙΑ

Rue de la Loi, 200
Β -1049 Βρυξέλλες

Τηλ.: +32.2.299.11.11
Φαξ: +32.2.299.40.38

e-mail: youth@cec.eu.int

Εθνικές Υπηρεσίες στις χώρες του προγράμματος

BALGARIJA
Youth Programme
Bulgaria State Agency for Youth and Sports
bul. Vassil Levski 75
BG - 1040 Sofia
Τηλ: (359-2) 981 75 77 /930 05 72
Φαξ: (359-2) 981 83 60
E-mail: youth@youthdep.bg
Δικτυακός τόπος: http://www.youthdep.bg

DEUTSCHLAND
JUGEND fur Europa -Deutsches Agentur fur das EU-Aktionsprogramm JUGEND
Heussallee 30
D - 53113 BONN
Τηλ: (49 228) 950 62 20
Φαξ: (49 228) 950 62 22
E-mail: jfe@jfemail.de
Δικτυακός τόπος: http://www.webforum-jugend.de
BELGIQUE
Bureau International Jeunesse (B.I.J.)
Rue du commerce 20-22
B - 1000 Bruxelles
Τηλ: (32) 02 219 09 06
Φαξ: (32) 02 218 81 08
E-mail: bij@cfwb.be, Sve@cfwb.be
Δικτυακός τόπος: www.cfwb.be/bij
EESTI
Foundation Archimedes - Estonian National Agency for YOUTH Programme
Kohtu 6
EE - 10130 Tallinn
Τηλ: (372) 696 24 22
Φαξ: (372) 696 24 26
E-mail: reet@euedu.ee
BELGIE
JINT v.z.w.
Gretrystraat 26
B - 1000 Brussel
Τηλ: (32) 02 209 07 20
Φαξ: (32) 02 209 07 49
E-mail: jint@jint.be
Δικτυακός τόπος: http://www.jint.be
ΕΛΛΑΣ
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Ελληνική Εθνική Υπηρεσία
Αχαρνών 417
GR - 111 43 Aθήνα
Τηλ.: (30 1) 25 31 349 /25 32 259
Φαξ: (30 1) 25 31 879
E-mail: youth@neagenia.gr,
Δικτυακός τόπος: www.neagenia.gr
BELGIEN
Jugendburo der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Quartum Center, Hutte 79/16
B-4700 Eupen
Τηλ: (32) 087 56 09 79
Φαξ: (32) 087 56 09 44
E-mail: jugenbuero@rdjbe
Δικτυακός τόπος: http://www.rdj.be/default.asp
ESPANA
Instituto de la Juventud
c/ Jose Ortega y Gasset 71
E - 28006 Madrid
Τηλ: (34 91) 363 7740/7693 (YFE)/7665/7614 (EVS)
Φαξ: (34 92) 363 76 87
E-mail: eurespa1@mtas.es/eurespa@mtas.es (YFE) sve@mtas.es/ iznaolabp@mtas.es (EVS)
Δικτυακός τόπος: http://www.mtas.es/injuve
CESKA REPUBLIKA
Czeck National Agency Youth
Na porici 12
CZ - 11530 Praha 1
Τηλ: (420 2) 24 87 22 80
Φαξ: (420 2) 24 87 22 80
E-mail: youth@youth.cz
Δικτυακός τόπος: http://www.youth.cz
FRANCE
Agence Nationale du programme communautaire Jeunesse- INJEP
11 rue Paul Leplat
F - 78160 Marly-le-Roi
Τηλ: (33 1) 39 17 27 70
Φαξ: (33 1) 39 17 27 57
E-mail: sve@injep.fr, jpe@injep.fr
Δικτυακός τόπος: http://www.injep.fr
DANMARK
CIRIUS - Youth Unit
Fiolstraede 44
DK - 1171 Kobenhavn K
Τηλ: (45) 33 95 70 00
Φαξ: (45) 33 95 70 01
E-mail: ungdom@ciriusmail.dk
Δικτυακός τόπος: http://www.ciriusonline.dk
ISLAND
Ungt folk i Evropu
Hitt Husi?
A?alstr?ti 2
IS - 101 Reykjavik
Τηλ: (354) 552 22 20 /551 53 53
Φαξ: (354) 562 43 41
E-mail: ufe@rvk.is, evs@rvk.is
Δικτυακός τόπος: www.ufe.is
IRELAND-EIRE
LEARGAS - The Exchange Bureau
Parnell Street 189-193
IRL - Dublin 1
Τηλ.: (353 1) 873 14 11
Φαξ: (353 1) 873 13 16
E-mail: youth@leargas.ie
Δικτυακός τόπος: http://www.leargas.ie/youth
LUXEMBOURG
Service National de la Jeunesse
Agence Nationale du programme communautaire Jeunesse
26, place de la Gare
L - 1616 Luxembourg
Τηλ.: (352) 478 64 77 / 82
Φαξ: (352) 26 48 31 89
E-mail: jeunesse-europe@snj.lu
Δικτυακός τόπος: http://www.youthnet.lu
ITALIA
Dipartimento per gli Affari Sociali - Ufficio III
Via Vittorio Veneto 56
I - 00187 Roma
Τηλ.: (39) 06 48 16 13 68
Φαξ: (39) 06 48 16 13 44
E-mail: ue.giovani2@affarisociali.it
Δικτυακός τόπος: http://www.affarisociali.it
MAGYARORSZAG
Mobilitas - Nemzetkozi Igazgatosag
Amerikai ut 96
H - 1145 Budapest
Τηλ.: (36 1) 460 10 80 / 460 10 82
Φαξ: (36 1) 273 25 90
E-mail: nemzetkozi@mobilitas.hu
Δικτυακός τόπος: www.mobilitas.hu, www.fiatalok.hu 
ΚΥΠΡΟΣ
Εθνική Υπηρεσία Νέων Κύπρου
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 90 E
CY - 1077 Λευκωσία
Τηλ.: (357 2) 30 48 01
Φαξ: (357 2) 76 08 40
E-mail: youth@cytanet.com.cy
MALTA
Malta Youth National Agency
European Union Programmes Unit - Room 215
c/o Ministry of Education
Floriana - Malta CMR 02
Τηλ.: (356) 259 82 761/255 663
Φαξ: (356) 231589
E-mail: christine.grixti@magnet.mt
LATVIJA
Agency For International Programs For Youth National Agency of Latvia
Merkela 11- 531
LV - 1050 Riga
Τηλ.: (371) 721 32 02 /750 30 60
Φαξ: (371) 722 22 36
E-mail: yfe@latnet.lv
Δικτυακός τόπος: http://www.yfe.lv
NEDERLAND
NIZW International Centre
Catharijnesingel 47
P.O. Box 19152
NL - 3501 DD Utrecht
Τηλ.: (31 30) 230 65 50
Φαξ: (31 30) 230 65 40
E-mail: europa@nizw.nl
Δικτυακός τόπος: www.agentschapjeugd.nl
LIECHTENSTEIN
'Aha' Tipps und Infos fur Junge Leute
Postfach 356
FL - 9494 Schaan
Τηλ.: (423) 232 48 24
Φαξ: (423) 232 93 63
E-mail: aha@aha.li
NORGE
SUAK - UIS
Postboks 8113 Dep.
N - 0032 Oslo
Τηλ.: (47) 22 24 20 19
Φαξ: (47) 22 24 95 23
E-mail: uis@suak.dep.no, eurodesk@suak.dep.no
Δικτυακός τόπος: www.ungieuropa.net
LIETUVA
Agency of International Youth Cooperation
Gedimino av. 37
LI - 2001 Vilnius
Τηλ.: (370) 2 479 004/003
Φαξ: (370) 2 479 005
E-mail: jaunimas@jtba.it
Δικτυακός τόπος: http://www.tdd.lt/vjrt/
OSTERREICH
Nationalagentur EU-PROGRAMM JUGEND
NA Youth - EuroTech Management
Renngasse 4
A - 1013 Wien
Τηλ.: (43 1) 532 7997 220
Φαξ: (43 1) 532 7997 222
E-mail: office@youth4europe.at
Δικτυακός τόπος: www.youth4europe.at
POLSKA
Foundation for the Development of the Education System
Youth Programme
Ul. Mokotowska 43
PL - 00 551 Warsaw
Τηλ.: (48 22) 622 37 06 / 628 60 14
Φαξ: (48 22) 622 37 08
E-mail: youth@youth.org.pl
Δικτυακός τόπος: http://www.youth.org.pl
SLOVENIYA
Na Mladina Movit
Gregorciceva 3
SL - 1000 Ljubljana
Τηλ.: (386 1) 426 52 68
Φαξ: (386 1) 426 52 73
E-mail: program.mladina@movit.si
Δικτυακός τόπος: http://www.movit.si
PORTUGAL
Instituto Portugues da Juventude
Avenida da Liberdade 194-6°
P - 1250 Lisboa
Τηλ.: (351) 21 317 92 00
Φαξ: (351) 21 317 92 10
E-mail: ipj.sve@mail.telepac.pt
SUOMI - FINLAND
Centre for International Mobility (CIMO)
Hakaniemenkatu 2
PO BOX 343
FIN - 00531 Helsinki
Τηλ.: (358 9) 77 47 70 33
Φαξ: (358 9) 77 47 70 64
E-mail: cimoinfo@cimo.fi
Δικτυακός τόπος: http://www.cimo.fi
ROMANIA
Romanian Agency for European Youth Cooperation - EUROTIN
Piata Valter Maracineanu 1-3, et. 1, camera 136
RO - Bucharest 1
Τηλ.: (40 1) 310 43 13/310 43 28/313 54 81
Φαξ: (40 1) 310 43 13
E-mail: eurotin@eurotin.ro
Δικτυακός τόπος: www.eurotin.ro
SVERIGE
Ungdomsstyrelsen
Ringvagen 100
PO Box 17 801
S - 118 94 Stockholm
Τηλ.: (46 8) 462 53 50
Φαξ: (46 8) 644 88 54
E-mail: ungdom@ungdomsstyrelsen.se
Δικτυακός τόπος: http://www.ungdomsstyrelsen.se
SLOVENSKA REPUBLIKA
National Agency for Youth Mobility
IUVENTA-NAFYM
Budkova cesta 2
SK - 811 04 Bratislava
Τηλ: (421 2) 544 11 420
Φαξ: (421 2) 544 11 421
E-mail: nafym@iuventa.sk
Δικτυακός τόπος: http://www.iuventa.sk
UNITED KINGDOM
Connect Youth
10, Spring Gardens
UK - SW1A 2BN London
Τηλ: (44 20) 73 89 40 30
Φαξ: (44 20) 73 89 40 33
E-mail: connectyouth.enquiries@britishcouncil.org
Δικτυακός τόπος: http://www.britcoun.org/education/connectyouth/index.htm

Εθνικοί συντονιστές στις μεσογειακές χώρες εταίρους

ΑΛΓΕΡΙΑ
Ministere de la Jeunesse et des Sports
Mr. Nourredine Si-bachir
3, rue Mohamed Belouizdad
Place du 1er Mai
DZ - 16000 Alger
Τηλ.: (213-2) 671757
Φαξ: (213-2) 671757
E-mail: sibachir_2000@yahoo.fr
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Ministry of Youth
Ms. Yousria Ragab
26 July-street
EG - Meet Okba-Giza
Τηλ.: (202) 3465026
Φαξ: (202) 3469025
E-mail: scys1@idsc1.gov.eg
ΚΥΠΡΟΣ
κ. Γιάννης Γιαννάκης
Εθνική Υπηρεσία ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Θεμιστοκλή Δέρβη 41
Πύργος Χαβάη γραφείο 106
CY - 1066 Λευκωσία
Τηλ.: (357-2) 304801
Φαξ: (357-2) 760840
E-mail: neolea@cytanet.com.cy
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Ministry of Youth and Sports
Ms. Sahar Al Fayez
P.O. Box 1794
JO - 11196 Amman
Τηλ.: (962-6) 567 9774
Φαξ: (962-6) 560 7598
E-mail: fayzsahar@hotmail.com
ΙΣΡΑΗΛ
The Israel Youth Exchange Council
Mr. David Krausz
157 Yigal Allon Street
IL - 67433 Tel Aviv
Τηλ.: (972-3) 696 93 90
Φαξ: (972-3) 696 93 82
E-mail: david@youthex.co.il
ΜΑΛΤΑ
Euro-Mediterranean Youth Action Programme
National Pool Complex
Mr. Giovanni Buttigieg
Msida, Malta
Τηλ.: (356) 7970 1507
Φαξ: (356) 336 432
E-mail: giovanni@maltaeuromed.net
Δικτυακός τόπος: www.maltaeuromed.net
ΛΙΒΑΝΟΣ
Ministere de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
Mr. Emile Rustom
Rue Sami El Sohl
LB - Beyrouth
Τηλ.: (961-1) 424 385
Φαξ: (961-1) 424 388
E-mail: erustom@cyberia.net.lb
ΜΑΡΟΚΟ
(δεν έχει οριστεί ακόμα)
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
The Palestinian Council for Young Political Leaders
Mr. Samer Abd Al Karim
P.O. Box 19503
East Jerusalem - via Israel
Τηλ.: (972-2) 296 31 01
Φαξ: (972-2) 296 31 02
E-mail: Samersin@palnet.com, Adventur@p-ol.com
ΣΥΡΙΑ
Revolution Youth Union
Mr. Salel Al-Rachid
P.O. Box 3045
SY - Damascus
Τηλ.: (963-11) 212 37 86
Φαξ: (963-11) 212 10 07
E-mail: (none)
ΤΥΝΗΣΙΑ
Min. de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports
Bureau Coordination Prog. Jeunesse Euro-Med
Mr. Taoufik Fathallah
89, Avenue Hedi Chaker
TN - 1002 Tunis
Τηλ.: (216-1) 286697 ext 418
Φαξ: (216-1) 288458
E-mail: taoufik.fathallah@voila.fr
ΤΟΥΡΚΙΑ
Middle East Technical University
Dept. Political Science & Public Administration
Ms. Asuman Goksel
Inonu Bulvari 065312
TR - Ankara
Τηλ.: (90-312) 210 30 24
Φαξ: (90-312) 210 13 41
E-mail: agoksel@metu.edu.tr

Eurodesk

(Ευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, καθώς και την ανάμειξη των νέων σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες)

BELGIQUE
Bureau International Jeunesse - BIJ
Bvd Adolphe Max 13-17
B - 1000 Bruxelles
Τηλ.: (32-2) 219 09 06
Φαξ: (32-2) 218 81 08
E-mail: eurodesk.bij@cfwb.be
ΕΛΛΑΣ
Eurodesk
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων
Ακαδημίας 6
GR - 10671 Αθήνα
Τηλ.: (30-1) 3644168/ 3631867
Φαξ: (30-1)3644044
E-mail: eurodesk@neagenia.gr
BELGIE
JINT vzw
Gretrystraat 26
B - 1000 Brussel
Τηλ.: (32-2) 209 07 20
Φαξ: (32-2) 209 07 49
E-mail: jint@jint.be
ESPANA
Instituto de la Juventud
Servicio Informacion y Difusion
Marques de Riscal R/C
E - 28010 Madrid
Τηλ.: +34-91-347 78 37
Φαξ: +34-91-319 93 38
E-mail: eurodesk@mtas.es
BELGIEN
Infoladen
Hauptstra?e 82
B - 4780 St.Vith
Τηλ.: (32-80) 221 567
Φαξ: (32-80) 221 566
E-mail: infoladen@rdj.be
FRANCE
CIDJ
101 Quai Branly
F - 75 740 Paris CEDEX 15
Τηλ.: (33-1) 47 83 40 55
Φαξ: (33-1) 40 65 02 61
E-mail: eurodesk@cidj.asso.fr
CESKA REPUBLIKA
MPE/EURODESK
Na porici 12
CZ - Praha 1 - 115 30
Tηλ./Φαξ: (420-2) 24 87 22 80
γραμμή άμεσης βοήθειας: (420-2) 24 87 22 84
άμεση βοήθεια Δευτ. και Τετ. 15-17 και Παρ. 9-12
E-mail: eurodesk@youth.cz
HUNGARY
MOBILITAS INFORMACIOS SZOLGALAT/
MOBILITAS INFORMATION SERVICE
Zivatar u. 1-3
H - 1024 Budapest
Τηλ.: (36-1) 438 1051
Φαξ: (36-1) 438 1055
E-mail: eurodesk@mobilitas.hu
DANMARK
Eurodesk - Cirius
Fiolstraede 44
DK - 1171 Kobenhavn K
Tel.: (45) 33 95 70 00
Φαξ: (45) 33 95 70 01
E-mail: eurodesk@ciriusmail.dk
Web: www.ciriusonline.dk
ISLAND
Evrovisir
Hitt Husi?
A?alstr?ti 2
IS - 101 Reykjavik
Τηλ.: (354) 551 5353
Φαξ: (354) 562 4341
E-mail: hitthusid@hitthusid.is
DEUTSCHLAND
IJAB e.V
Heussallee 30
D - 53113 Bonn
Τηλ.: (49-2-28) 9506 208
Φαξ: (49-2-28) 9506 199
E-mail: eurodesk@ijab.de
IRELAND-EIRE
Eurodesk
LEARGAS - The Exchange Bureau
189/193 Parnell Street
IRL - Dublin 1
Τηλ.: (353-1) 873 14 11
Φαξ: (353-1) 873 13 16
E-mail: eurodesk@leargas.ie
ITALIA
Eurodesk Italia
Ufficio di coordinamento nazionale
Via 29 Novembre n°49
IT - 09123 Cagliari
Τηλ.: (39-70) 68 40 64
Φαξ: (39-70) 68 32 83
E-mail: informazioni@eurodesk.it
PORTUGAL
Instituto Portugues da Juventude
Departamento de Informacao aos Jovens
Avenida da Liberdade 194-6
P - 1269-051 Lisboa
Τηλ.: (351) 21317 92 35
Φαξ: (351) 21 317 92 19
E-mail: ipj.infor@mail.telepac.pt
ΚΥΠΡΟΣ
Eurodesk
Οργανισμός Νεολαίας
Θεμιστοκλή Δέρβη 41
Πύργος Χαβάη, γραφείο 106-108
CY - 1066 Λευκωσία
Τηλ.: (357-2) 765006
Φαξ: (357-2) 761135
E-mail: eurodesk@cytanet.com.cy
ROMANIA
EUROTIN - Romanian Agency for European
Youth Cooperation
Piata Valter Maracineanu1-3
Room no.136
RO - Bucharest 1
Τηλ.: (40-1) 310 43 10 / 310 43 28
Φαξ: (40-1) 310 43 13
E-mail: eurotin@eurotin.ro
LUXEMBOURG
Eurodesk Luxembourg
Centre d'Information et d'Echange de Jeunes
26, place de la Gare
L - 1616 LUXEMBOURG
Τηλ.: (352) 26 29 32 01
Φαξ: (352) 26 29 32 15
E-mail: cij@info.jeunes.lu
SLOVENSKA REPUBLIKA
IUVENTA-NAFYM
Budkova ulica 2
SK - 811 04 Bratislava 1
Τηλ.: (421-2) 54 41 14 22
Φαξ: (421-2) 54 41 14 21
E-mail: eurodesk@iuventa.sk
NEDERLAND
NIZW International Centre / Eurodesk
Catharijnesingel 47
PO Box 19152
NL - 3501 DD Utrecht
Τηλ.: (31-30) 230 6543
Φαξ: (31-30) 230 6540
E-mail: eurodesk@nizw.nl
SUOMI
Eurodesk CIMO
PO BOX 343 (Hakaniemenkatu 2)
FIN - 00531 Helsinki
Τηλ.: (358-9) 7747 7664
Φαξ: (358-9) 7747 7064
E-mail: sari.lahtinen@cimo.fi
NORGE
Eurodesk Norge
Statens ungdoms- og adopsjonskontor (SUAK)
P.O.Box 8113 Dep.
N - 0032 OSLO
Τηλ.: (47) 22 24 20 11
Φαξ: (47) 22 24 95 23
E-mail: eurodesk@suak.dep.no
SVERIGE
Centrum for Internationellt Ungdomsutbyte
Kungsgatan 74
S - 111 74 Stockholm
Τηλ.: (46-8) 440 87 86
Φαξ: (46-8) 20 35 30
E-mail: eurodesk@ciu.org
OSTERREICH
Nationalagentur Eurodesk Osterreich
c/o Jugenginfo BMSG
Franz-Josefs-Kai 51
A - 1010 Wien
Τηλ.: (43-1) 533 70 30
δωρεάν γραμμή: 0800/240 266
Φαξ: (43-1) 533 70 40
E-mail: ministerium@jugendinfo.at
UNITED KINGDOM
Eurodesk - European Resource Centre
Community Learning Scotland
Rosebery House, 9 Haymarket Terrace
Edinburgh
UK - EH12 5EZ
Τηλ.: (44-131) 313 2488
Φαξ: (44-131) 313 6800
E-mail: eurodesk@cls.dircon.co.uk


 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.