Ε.Ε.Υ


Πιθανή διάρθρωση του σχεδίου

Τα σχέδια Ε .Ε .Υ με τρίτες χώρες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ε .Ε και μπορούν να αποτελούνται από:
1) μια χώρα αποστολής και μια χώρα φιλοξενίας (μια -προς-μια)
2) πολλές χώρες αποστολής και μια χώρα φιλοξενίας
3) πολλές χώρες αποστολής και πολλές χώρες φιλοξενίας της ίδιας περιοχής

Το σχέδιο τύπου 2 συνιστάται ιδιαίτερα, ιδίως για σχέδια που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες, όπου δεν προβλέπονται συναντήσεις κατάρτισης από τις Εθνικές Υπηρεσίες. Η παρουσία ομάδας εθελοντών διάφορων εθνικοτήτων στην ίδια χώρα θα καταστήσει δυνατή τη διοργάνωση κοινών συναντήσεων (προετοιμασία κατά την άφιξη, συναντήσεις ενδιάμεσης και ενδεχομένως τελικής αξιολόγησης). Οι εθελοντές θα μπορέσουν επίσης να επωφεληθούν από την κατάλληλη υποστήριξη κατά την παραμονή τους στη χώρα φιλοξενίας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι νέοι από χώρες του προγράμματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε σχέδιο Ε .Ε .Υ σε τρίτη χώρα.
Οι νέοι από τρίτες χώρες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε σχέδιο Ε .Ε .Υ σε χώρα του προγράμματος, αλλά όχι σε άλλη τρίτη χώρα.
Οι νέοι από χώρες Ε .Ο .Χ/Ε .Ζ .Ε .Σ και χώρες σε προενταξιακό στάδιο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δραστηριότητες Ε .Ε .Υ "μια -προς-μια" σε τρίτες χώρες (και αντιστρόφως).

Ειδικά κριτήρια επιλογής
Πέρα από τους γενικούς στόχους και τα κριτήρια που περιγράφονται στο κεφάλαιο Δ, τα σχέδια ΕΕΥ με τρίτες χώρες πρέπει να συμβαδίζουν με τα ακόλουθα κριτήρια:
bulletΑριθμός εθελοντών
1-20 εθελοντές ανά αίτηση.
 
bulletΑριθμός εθελοντών ανά οργάνωση φιλοξενίας
Οι εθελοντές ανά οργάνωση φιλοξενίας πρέπει να περιορίζονται σε 4, εκ των οποίων όχι περισσότεροι από 2 προέρχονται από την ίδια χώρα.
 
bulletΣυνδυασμός χωρών αποστολής
Εάν μια αίτηση αφορά περισσότερους από 2 εθελοντές, αυτοί πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές χώρες με ισορροπία στην κατανομή.
 
bulletΔιάρκεια περιόδου εθελοντικής υπηρεσίας
Κατά κανόνα, 6-12 μήνες. Καθώς παρατηρούνται δυσκολίες στις θεωρήσεις διαβατηρίων, τα σχέδια τρίτων χωρών μπορούν να είναι πιο βραχυπρόθεσμα, με ελάχιστη διάρκεια 3 μηνών.
Οι δραστηριότητες μικρής διάρκειας (3 εβδομάδες έως 6 μήνες) είναι επιλέξιμες, μόνον εφόσον στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
 
bulletΚατάρτιση
Κοινές συναντήσεις κατάρτισης πριν από την αναχώρηση και κατά την άφιξη, καθώς συναντήσεις ενδιάμεσης και ενδεχομένως τελικής αξιολόγησης πρέπει να διοργανώνονται για όλους τους εθελοντές (όπως προβλέπονται στο τμήμα Δ.5).

Δρομολόγηση σχεδίου Ε .Ε .Υ με τρίτες χώρες

Σε αντίθεση με τα σχέδια Ε .Ε .Υ σε χώρες του προγράμματος όπως περιγράφονται στο τμήμα Δ.9, δεν υπάρχει βάση δεδομένων με οργανώσεις φιλοξενίας Ε .Ε .Υ σε τρίτες χώρες.

Εάν είστε εθελοντής

Εάν δεν γνωρίζετε καμία οργάνωση φιλοξενίας, το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε οργάνωση αποστολής στη χώρα σας η οποία έχει επαφές με οργανώσεις στη χώρα όπου επιθυμείτε να μεταβείτε για την εθελοντική σας υπηρεσία.

Εάν γνωρίζετε ήδη μια οργάνωση φιλοξενίας που ενδιαφέρεται να σας απασχολήσει ως εθελοντή, πρέπει να φέρετε την εν λόγω οργάνωση σε επαφή με οργάνωση αποστολής της χώρας σας.

Μόλις θεσπιστεί η εταιρική σχέση μεταξύ των οργανώσεων αποστολής και φιλοξενίας, μπορείτε από κοινού να καταρτίσετε το σχέδιό σας και την αίτηση για τη χορήγηση της επιδότησης που πρέπει να υποβληθεί από οργάνωση που εδρεύει σε χώρα του προγράμματος ή σε μεσογειακή χώρα εταίρο. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ευρωπαϊκές Μ .Κ .Ο για τη νεολαία που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητούν εθελοντές για ήδη εγκεκριμένα σχέδια Ε .Ε .Υ. Οι Εθνικές Υπηρεσίες (ή οι Εθνικοί συντονιστές) ενδέχεται να μπορούν να σας βοηθήσουν στις έρευνές σας για την κατάλληλη οργάνωση.

Εάν είστε οργάνωση αποστολής ή φιλοξενίας

Το σημείο εκκίνησης για ένα σχέδιο Ε .Ε .Υ με τρίτη χώρα είναι συνήθως μια ήδη εδραιωμένη εταιρική σχέση μεταξύ οργανώσεων αποστολής και φιλοξενίας. Η εν λόγω σχέση μπορεί να βασίζεται σε, π.χ., πρωτοβουλίες πολιτιστικών ανταλλαγών, αδελφοποίηση πόλεων, εταιρικές σχέσεις μεταξύ διεθνών οργανώσεων νεολαίας, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ή αναπτυξιακή συνεργασία.

Οι οργανώσεις φιλοξενίας δεν υποχρεούνται να λάβουν ειδική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού υποβάλλουν αίτηση για σχέδιο. Η αξιολόγηση της οργάνωσης φιλοξενίας πραγματοποιείται παράλληλα με την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Εθνικές Υπηρεσίες ή οι Εθνικοί συντονιστές ενδέχεται να μπορούν να σας βοηθήσουν στις έρευνές σας για τις συμμετέχουσες οργανώσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις στην Ε .Ε και στις χώρες εταίρους της Μεσογείου. Οι οργανώσεις αποστολής και φιλοξενίας (σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με ένα συντονιστή) καταρτίζουν από κοινού το σχέδιο και την αίτηση. Ο εθελοντής, εφόσον έχει βρεθεί, πρέπει να συμμετέχει στην κατάρτιση της αίτησης, αλλά επίσης μπορεί να βρεθεί μετά από την έγκριση του σχεδίου.

Οργάνωση συναντήσεων κατάρτισης

Οι συναντήσεις κατάρτισης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σχεδίου Ε .Ε .Υ, όπως περιγράφονται στο τμήμα Δ.5.
Η οργάνωση που συντονίζει το σχέδιο (δηλ. η αιτούσα οργάνωση) μεριμνά ώστε όλοι οι εθελοντές που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο να λάβουν κατάρτιση πριν από την αναχώρηση και κατά την άφιξη, καθώς και να παραστούν στις συνεδριάσεις ενδιάμεσης αξιολόγησης, είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά.
Οι συναντήσεις κατάρτισης που διοργανώνονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες πρέπει να προσφέρονται όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένα, τόσο για τους εθελοντές από τις χώρες του προγράμματος (κατάρτιση πριν από την αναχώρηση) όσο και για τους εθελοντές από τις τρίτες χώρες (κατάρτιση κατά την άφιξη και συναντήσεις ενδιάμεσης αξιολόγησης).
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις κοινοτικές επιδοτήσεις και τους κανόνες χρηματοδότησης, βλ. τμήμα Δ.12.
 

Up Ανασκόπηση Ανταλλαγές Ε.Ε.Υ Μέτρα Υποστήριξης
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.