Γλωσσάριο

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιούνται αφορούν συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ ή έχουν συγκεκριμένη έννοια στην ευρωπαϊκή ορολογία. Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί ορισμοί:

Κράτη μέλη - τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. τμήμα B.2).

Χώρες Ε.Ζ.Ε.Σ..Ο.Χ. - οι τρεις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (βλ. τμήμα B.2).

Χώρες σε προενταξιακό στάδιο (ή συνδεδεμένες χώρες) - 12 από τις υποψήφιες χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ (βλ. τμήμα B.2).

Χώρες του προγράμματος - κράτη μέλη της Ε.Ε, χώρες Ε.Ζ.Ε.Σ..Ο.Χ. και χώρες σε προενταξιακό στάδιο. Μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ (βλέπε κατάλογο των χωρών στο τμήμα B.2).

Τρίτες χώρες - χώρες εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών σε προενταξιακό στάδιο και των χωρών Ε.Ζ.Ε.Σ..Ο.Χ. Μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλα τα σχέδια του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ στο πλαίσιο των δράσεων 1, 2 και 5 σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες (βλέπε κατάλογο των χωρών στο τμήμα B.3).

Χώρες εταίροι της Μεσογείου - οι 12 χώρες της Μεσογείου που δεν είναι μέλη της Ε.Ε και συμμετέχουν στο Ευρω -μεσογειακό πρόγραμμα δράσης για τη νεολαία (βλ. τμήμα B.3).

Euro -Med - το Ευρω -μεσογειακό πρόγραμμα δράσης για τη νεολαία, που αφορά τα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε και τις 12 χώρες εταίρους της Μεσογείου.

Κ.Α.Κ. - Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (πρώην μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών).

Εθνικές Υπηρεσίες - φορείς που έχουν θεσπίσει οι εθνικές αρχές σε κάθε χώρα του προγράμματος με έργο την παροχή συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη διαχείριση και την ανάληψη της ευθύνης για την εφαρμογή του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ (βλ. συνημμένο κατάλογο με τις διευθύνσεις επαφής).

Εθνικοί συντονιστές - φορείς που έχουν θεσπίσει οι εθνικές αρχές σε κάθε χώρα εταίρο του προγράμματος Euro -Med με έργο τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Ευρω-μεσογειακού προγράμματος δράσης για τη νεολαία (βλ. συνημμένο κατάλογο με τις διευθύνσεις επαφής).

τυπη εκπαίδευση - τα σχέδια του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ αφορούν τη δραστήρια συμμετοχή των νέων σε εθελοντική βάση και τους παρέχουν ευκαιρίες για την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκτός του πλαισίου των συστημάτων επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρά το γεγονός ότι δεν εντάσσονται στο πλαίσιο επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος, τα σχέδια του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ χαρακτηρίζονται από ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ατομικής και κοινωνικής εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες και εφαρμόζουν μεθόδους διαπολιτισμικής μόρφωσης.
Ε .Ε .Υ.- Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Νέοι με λιγότερες ευκαιρίες - νέοι που προέρχονται από ένα λιγότερο προνομιούχο πολιτισμικό, γεωγραφικό ή κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ή νέοι με ειδικές ανάγκες· η καλύτερη πρόσβασή τους στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κοινοτική χρηματοδότηση - χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ που χορηγείται στα επιλεγμένα σχέδια.
 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.