Μελλοντικό κεφάλαιο


Τι είναι τα σχέδια Μελλοντικού κεφαλαίου;

Το σχέδιο Μελλοντικού κεφαλαίου παρέχει στους πρώην εθελοντές τη δυνατότητα να μεταφέρουν στην κοινότητα καταγωγής τους και σε άλλους νέους τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Η δράση παρέχει ακόμη δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των πρώην εθελοντών.

Που υλοποιούνται τα σχέδια;

Τα σχέδια Μελλοντικού κεφαλαίου μπορούν να υλοποιηθούν σε όλες τις χώρες του προγράμματος (βλ. τμήμα B.2), αλλά όχι σε τρίτες χώρες.

Υποστηριζόμενα σχέδια
Τα σχέδια Μελλοντικού κεφαλαίου αποβλέπουν στον πολλαπλασιασμό της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει οι εθελοντές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και δεν πρέπει να αποτελούν απλώς συνέχεια ενός σχεδίου Ε .Ε .Υ. Τα σχέδια Μελλοντικού κεφαλαίου πρέπει να καταρτίζονται και να εφαρμόζονται από τον ίδιο τον εθελοντή.
Υποστηρίζονται τρεις διαφορετικοί τύποι σχεδίων Μελλοντικού κεφαλαίου :

bullet Έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας
Τα εν λόγω σχέδια αφορούν την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
bulletΑυτοτελή σχέδια
Στόχος των εν λόγω σχεδίων είναι η διοργάνωση μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης ή δραστηριότητας, ή η παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή αποτελέσματος μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
bulletΣχέδια προσωπικής ανάπτυξης
Πρόκειται για σχέδια στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται στους συμμετέχοντες συμπληρωματική επίσημη ή άτυπη κατάρτιση με στόχο την επίσημη αναγνώριση των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της Ε .Ε .Υ.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
Το Μελλοντικό κεφάλαιο είναι ανοικτό σε νέους που διαμένουν νόμιμα σε μια από τις χώρες του προγράμματος, που έχουν ήδη ολοκληρώσει την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία τους. Πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσα σε δύο έτη από την ολοκλήρωση της εθελοντικής υπηρεσίας.

Υποστήριξη κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του σχεδίου
Κατά την κατάρτιση ενός σχεδίου Μελλοντικού κεφαλαίου, ο εθελοντής είναι πιθανό να χρειαστεί τη βοήθεια, τη συμβουλή ή τη συνεισφορά τρίτων. Σχετική βοήθεια μπορεί να παράσχει η οργάνωση αποστολής Ε .Ε .Υ. του εθελοντή, που είναι αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης στους εθελοντές μετά την επιστροφή τους, καθώς επίσης και η οργάνωση φιλοξενίας, ιδιαίτερα όταν το σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί στη χώρα φιλοξενίας. Ο εθελοντής μπορεί ακόμη να έρθει σε επαφή με άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα που αφορά το σχέδιο. Οι Εθνικές Υπηρεσίες που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις διαθέτουν συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να παραπέμψουν τον εθελοντή σε άτομα ή οργανώσεις που είναι σε θέση να παράσχουν βοήθεια.
Οι Εθνικές Υπηρεσίες μπορούν να μεριμνήσουν για την κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να δρομολογήσουν σχέδιο Μελλοντικού κεφαλαίου", με στόχο να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το σχέδιο και να αναζητήσουν πόρους που θα συμπληρώσουν την κοινοτική επιδότηση. Απευθυνθείτε στην αρμόδια Εθνική Υπηρεσία για περισσότερες πληροφορίες.

Γενικά κριτήρια των σχεδίων
Τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση ενός σχεδίου Μελλοντικού κεφαλαίου:

bulletΔιάρκεια
Το σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και πρέπει να ξεκινήσει εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση του σχεδίου Ε .Ε .Υ.
bulletΣχέση με την Ε .Ε .Υ.
Το περιεχόμενο πρέπει να επισημαίνει σαφώς μια σχέση μεταξύ του σχεδίου Μελλοντικού κεφαλαίου και των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Ε .Ε .Υ.
bulletΠροτεραιότητες
Καθώς ο στόχος που εξυπηρετεί το Μελλοντικό κεφάλαιο είναι να ενθαρρύνει σχέδια που ωφελούν την τοπική κοινότητα και άλλους νέους, τα εν λόγω σχέδια εντάσσονται στην πρώτη προτεραιότητα.
bulletΝέα δραστηριότητα
Το σχέδιο δεν μπορεί να αποτελεί απλά συνέχιση των δραστηριοτήτων σχεδίων της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.
bulletΠηγή χρηματοδότησης
Η επιδότηση του σχεδίου ""Μελλοντικού κεφαλαίου δεν αντικαθιστά άλλες πηγές χρηματοδότησης που διατίθενται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα στην περίπτωση των σχεδίων προσωπικής ανάπτυξης.
bulletΜη επιλέξιμες δραστηριότητες
Οι πανεπιστημιακοί κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα γλωσσών δεν αποτελούν επιλέξιμα σχέδια προσωπικής ανάπτυξης.

Πώς χρηματοδοτείται ένα σχέδιο;
Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ για σχέδια Μελλοντικού κεφαλαίου (βλ. τμήμα E.5) βασίζεται σε ένα κατ' αποκοπή ποσό.
Το χορηγούμενο ποσό εξαρτάται από την προτεραιότητα που δίνεται στο σχέδιο, που καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. Τα σχέδια που εντάσσονται στην προτεραιότητα 1 θα λάβουν μέγιστο ποσό € 5000. Για τις υπόλοιπες προτεραιότητες, τα μέγιστα ποσά είναι € 3750 (προτεραιότητα 2) και € 2500 (προτεραιότητα 3). Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης επιδότησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το ζητούμενο ποσό.
 

Η προτεραιότητα καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

bulletΠροτεραιότητα 1
Σχέδια που συνεπάγονται οφέλη για άλλους νέους ή για την τοπική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών σχεδίων ή αυτών που βοηθούν την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας που προωθεί την τοπική ανάπτυξη.
 
bulletΠροτεραιότητα 2
Αυτοτελή σχέδια ή σχέδια προσωπικής ανάπτυξης, τα οποία εντάσσονται σε ένα ειδικό σχέδιο με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας.
 
bulletΠροτεραιότητα 3
Σχέδια προσωπικής ανάπτυξης που συνδέονται με εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Αυτό θα μπορούσε για παράδειγμα να αφορά την τυπική πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ε .Ε .Υ.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση υποβάλλεται στη χώρα υλοποίησης του σχεδίου "Μελλοντικού κεφαλαίου". Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες ή μπορεί κανείς να το "κατεβάσει" από τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και από άλλους δικτυακούς τόπους (βλ. παραρτήματα). Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που παρατίθενται στο τμήμα B.5. Απευθυνθείτε στην Εθνική σας Υπηρεσία για οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων.
Ένα σχέδιο Μελλοντικού κεφαλαίου μπορεί να υλοποιηθεί από κοινού από δύο εθελοντές. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε εθελοντής πρέπει να υποβάλει ατομική αίτηση, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι δύο αιτήσεις συνδέονται μεταξύ τους.

Συμβατικές υποχρεώσεις
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο εθελοντής αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σχέδιο όπως αυτό παρουσιάζεται στην αίτηση και να αναφέρει στην Εθνική Υπηρεσία τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή δυσκολίες.
Εάν το σχέδιο δεν εκτελεστεί όπως συμφωνήθηκε, ή εάν δεν εκτελεστεί καθόλου, η Εθνική Υπηρεσία θα ακυρώσει τη συμφωνία και θα δικαιούται να απαιτήσει την πλήρη ή μερική επιστροφή του ποσού που κατεβλήθη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Εθνική Υπηρεσία μπορούν να ελέγξουν, με επιτόπιες επισκέψεις, την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων.
 

Up Σκοπός Ομαδικές πρωτοβουλίες Σχέδια Δικτύωσης Μελλοντικό κεφάλαιο
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.