Ομαδικές πρωτοβουλίες


Τι είναι η ομαδική πρωτοβουλία;

Ομαδική πρωτοβουλία είναι ένα σχέδιο που καταρτίζεται και υλοποιείται από μια ομάδα νέων. Τα σχέδια αυτά αποτελούν παραδείγματα καινοτόμου χαρακτήρα των όσων οι νέοι επιθυμούν να προσφέρουν στην τοπική τους κοινωνία.
Η διάρκεια των εν λόγω σχεδίων κυμαίνεται από τρεις μήνες έως και ένα χρόνο.

Που υλοποιούνται τα σχέδια;
Οι ομαδικές πρωτοβουλίες μπορούν να υλοποιηθούν σε όλες τις χώρες του προγράμματος (βλ. τμήμα B.2), αλλά όχι σε τρίτες χώρες.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
Ομάδες νέων που διαμένουν νόμιμα σε χώρες του προγράμματος, ηλικίας κατά κανόνα μεταξύ 15 και 25 ετών.
Κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα τουλάχιστον άτομα, ένα από τα οποία είναι υπεύθυνο για την υποβολή της αίτησης και για την υπογραφή της σύμβασης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ενεργήσει ως νόμιμος αντιπρόσωπος ένας εκπαιδευτής/ διοργανωτής δραστηριοτήτων για νέους.

Υποστήριξη κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του σχεδίου
Οι Εθνικές Υπηρεσίες που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις διαθέτουν συμβούλους που μπορούν να βοηθήσουν ή να μεσολαβήσουν για να έρθει η ομάδα σε επαφή με άτομα ή οργανώσεις που μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση σχεδίων ομαδικής πρωτοβουλίας. Η ομάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια ενός διοργανωτή δραστηριοτήτων για νέους, υπό τον όρο ότι οι νέοι θα εξακολουθήσουν να έχουν την ευθύνη της διαχείρισης και της υλοποίησης του σχεδίου.
Οι Εθνικές Υπηρεσίες μπορούν να μεριμνήσουν για την κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με ομαδική πρωτοβουλία, με στόχο να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το σχέδιο και να αναζητήσουν πόρους που θα συμπληρώσουν την κοινοτική επιδότηση. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο εθνικό φορέα για περισσότερες πληροφορίες (βλ. παράρτημα).

Ειδικά κριτήρια επιλογής
Τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση μιας ομαδικής πρωτοβουλίας:

bulletΔιάρκεια
Η διάρκεια μιας ομαδικής πρωτοβουλίας κυμαίνεται μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους.
bulletΣτόχος
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη περιγραφή των στόχων της ομάδας, που να πείθει ότι αντανακλά τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των νέων που συμμετέχουν και αντιστοιχεί σε αυτά.
bulletΤοπικός αντίκτυπος
Το σχέδιο πρέπει να έχει σχέση με την τοπική κοινότητα.
Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή και η στήριξη, οικονομική ή άλλη, των τοπικών αρχών ή άλλων τοπικών οργανώσεων.
bulletΚαινοτομία
Το σχέδιο πρέπει να αφορά κάποιο νέο στοιχείο που δεν έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν στην τοπική κοινότητα.
bulletΠρόγραμμα/ χρονοδιάγραμμα
Η παρουσίαση ενός καλά δομημένου προγράμματος/ χρονοδιαγράμματος του σχεδίου είναι σημαντική.
bulletΕυρωπαϊκή διάσταση
Η ομάδα πρέπει να παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το προτεινόμενο σχέδιο θα ευαισθητοποιήσει τους νέους συμμετέχοντες σε ό,τι αφορά τον κοινό τους ευρωπαϊκό πολιτισμό και την κοινή τους κληρονομιά.
bulletΟρθές πρακτικές
Η ιδέα στην οποία βασίζεται το σχέδιο πρέπει να μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες ομάδες σε όλη την Ευρώπη.

Πώς χρηματοδοτείται ένα σχέδιο;

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ για σχέδιο ομαδικής πρωτοβουλίας (βλ. τμήμα E.5) βασίζεται σε ένα κατ' αποκοπή ποσό.

Το χορηγούμενο ποσό εξαρτάται από την προτεραιότητα που δίνεται στο σχέδιο, που καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. Τα σχέδια που εντάσσονται στην προτεραιότητα 1 θα λάβουν μέγιστο ποσό € 10000. Για τις υπόλοιπες προτεραιότητες, τα μέγιστα ποσά είναι € 7500 (προτεραιότητα 2) και € 5000 (προτεραιότητα 3). Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης επιδότησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το ζητούμενο ποσό.

Η προτεραιότητα καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

bulletΠροτεραιότητα 1
Σχέδια τα οποία διαχειρίζονται νέοι με λιγότερες ευκαιρίες (που προέρχονται από ένα λιγότερο προνομιούχο πολιτισμικό, γεωγραφικό ή κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον) και που ωφελούν την τοπική κοινότητα.
bulletΠροτεραιότητα 2
Σχέδια τα οποία διαχειρίζονται νέοι και που ωφελούν νέους με λιγότερες ευκαιρίες (που προέρχονται από ένα λιγότερο προνομιούχο πολιτισμικό, γεωγραφικό ή κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον).
bulletΠροτεραιότητα 3
Πρωτοβουλίες που διαχειρίζονται ομάδων νέων και που ωφελούν κυρίως τα ίδια τα μέλη της ομάδας.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόλις η ομάδα συζητήσει την ιδέα και καταλήξει σε συμφωνία. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία θα υλοποιηθεί το σχέδιο. Οι Εθνικές Υπηρεσίες διαθέτουν συμβούλους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην κατάρτιση του σχεδίου ή να παραπέμψουν τους συμμετέχοντες σε άλλα άτομα, με τα οποία συνεργάζονται στον τομέα της παροχής βοήθειας στους νέους. Απευθυνθείτε στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας σας για οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου.

Αυτά τα έντυπα μπορείτε να τα "κατεβάσετε" από τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και από άλλους δικτυακούς τόπους (βλ. παραρτήματα). Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που παρατίθενται στο τμήμα B.5.

Συμβατικές υποχρεώσεις

Με την υπογραφή της σύμβασης, η ομάδα αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σχέδιο όπως αυτό παρουσιάζεται στην αίτηση και να αναφέρει στην Εθνική Υπηρεσία τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή δυσκολίες.
Εάν το σχέδιο δεν εκτελεστεί όπως συμφωνήθηκε, ή εάν δεν εκτελεστεί καθόλου, η Εθνική Υπηρεσία θα ακυρώσει τη συμφωνία και θα δικαιούται να απαιτήσει την πλήρη ή μερική επιστροφή του ποσού που κατεβλήθη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Εθνική Υπηρεσία μπορούν να ελέγξουν, με επιτόπιες επισκέψεις, την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων.
 

Up Σκοπός Ομαδικές πρωτοβουλίες Σχέδια Δικτύωσης Μελλοντικό κεφάλαιο
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.