VolontÝrtjeneste

Hvad er de mulige projektstrukturer?

Volontørprojekter med tredjelande skal omfatte mindst en EU-medlemsstat og kan bestå af:

1) et sendeland og et værtsland (en-til-en)
2) flere sendelande og et værtsland
3) flere sendelande og flere værtslande i samme region.

Projekttype 2 anbefales på det kraftigste, især til projekter, der finder sted i tredjelande, hvor der ikke findes kurser organiseret af nationale kontorer. Tilstedeværelsen af en gruppe af volontører af blandede nationaliteter i det samme land vil gøre det muligt at organisere fælles kurser (introduktionskurser, midtvejs- og muligvis endelige evalueringsmoder). Volontørerne vil også få mulighed for at drage fordel af hinandens støtte under deres ophold i værtslandet.

Hvem kan deltage?

Unge fra programlandene kan deltage i et volontørprojekt i et tredjeland.
Unge fra tredjelande kan deltage i et volontørprojekt i et programland, men kan ikke være volontører i et andet tredjeland.
Unge fra EØS/EFTA-lande og ansøgerlande kan ikke deltage i en-til?en-volontørprojekter i tredjelande (og omvendt).

Hvad er de specifikke kriterier?

Foruden de generelle mål og kriterier, der er redegjort for i kapitel D, skal volontørprojekter med tredjelande være i overensstemmelse med følgende specifikke kriterier:
bullet Antal volontører 
1-20 volontører pr. ansøgning.
bullet Antal volontører pr. værtsorganisation
Antallet af volontører pr. værtsorganisation skal begrænses til fire, hvoraf kun to må være fra det samme land.
bullet Sendeorganisationer fra forskellige lande
Hvis en ansøgning omfatter mere end to volontører, skal der så vidt muligt være lige mange deltagere fra forskellige lande.
bullet Volontørtjenesteperiodens længde
Normalt 6-12 måneder. På grund af visumproblemer kan kortere tredjelandsprojekter eventuelt være støtteberettigede, men de skal vare mindst tre måneder. 
Korte volontørophold (3 uger-6 måneder) er kun støtteberettigede, hvis de tager sigte på at lette adgangen til Europæisk Volontørtjeneste for unge med særlige behov.
bullet Uddannelse
Fælles forberedelseskurser og introduktionskurser samt midtvejs- og eventuelt også endelige evalueringsmøder skal organiseres for alle volontører (som beskrevet i afsnit D.5).

Hvordan indleder man et volontørprojekt med tredjelande?

I modsætning til volontørprojekter i programlandene, som beskrevet i afsnit D.9, findes der ingen database over værtsorganisationer for volontørprojekter i tredjelande.

For volontorer gælder at 
Hvis man endnu ikke kender en værtsorganisation, bør man begynde med at finde en mulig sendeorganisation i sit land, som har kontakter til organisationer i det land, hvor man ønsker at gennemføre sit volontørophold.

Hvis man allerede kender en værtsorganisation, som er interesseret i at modtage en som volontør, skal man sætte denne organisation i kontakt med en mulig sendeorganisation i sit land.

Når partnerskabet mellem sende- og værtsorganisation er etableret, kan man i fællesskab udvikle sit projekt og forberede en ansøgning om tilskud, som skal indsendes af en organisation, der har hjemsted i et programland eller i et partnerland i Middelhavsområdet. Man kan også kontakte europæiske ikke-statslige organisationer på ungdomsområdet, som i nogle tilfælde måske søger volontører til volontørprojekter, der allerede er godkendt. Nationale kontorer (eller nationale koordinatorer) kan eventuelt være i stand til at hjælpe volontoren med at finde passende organisationer.

For sende- og værtsorganisationer gælder at

Udgangspunktet for et tredjelands volontørprojekt er ofte et eksisterende partnerskab mellem sende- og værtsorganisationer. Et sådant partnerskab kan f.eks. være baseret på initiativer vedrørende kulturel udveksling, venskabsbyer, partnerskaber mellem internationale ungdomsorganisationer, solidariske aktiviteter eller udviklingssamarbejde.

Værtsorganisationer er ikke forpligtet til at søge en specifik godkendelse fra Europa-Kommissionen, for de ansøger om et projekt. Vurderingen af værtsorganisationen sker i forbindelse med gennemgangen af den samlede projektansøgning.

I nogle tilfælde kan nationale kontorer eller nationale koordinatorer være i stand til at hjælpe en organisation med at finde partnerorganisationer, især når det drejer sig om organisationer i EU og i partnerlandene i Middelhavsområdet. Sende- og værtsorganisationer (i nogle tilfælde sammen med en koordinator) planlægger i fællesskab projektet og forbereder ansøgningen. Volontøren, hvis denne allerede er udvalgt, bør deltage i forberedelsen af ansøgningen, men det kan også lade sig gøre først at søge volontøren, når projektet er blevet godkendt.

Hvordan organiserer man kurser?

Kurser er en integrerende del af hvert volontørprojekt, som beskrevet i afsnit D.5.

Den organisation, der koordinerer projektet (dvs. den organisation, der indsender ansøgningen), har ansvaret for at sikre, at alle volontører, der deltager i et projekt, modtager et forberedelses- og introduktionskursus, samt at de deltager i midtvejsmøder, enten på individuel basis eller som gruppemoder.

Både volontører fra programlandene (forberedelseskurser) og volontører fra tredjelande (introduktionskurser og midtvejsmøder) bør, når det er muligt, benytte sig af de kurser, der organiseres af de nationale kontorer.
Yderligere oplysninger om EU-tilskuddet og tilskudsregler findes i afsnit D.12.

Up Oversigt Ungdomsudveksling VolontÝrtjeneste Supplerende Tiltag
Home ÕŚÔŽŠŖŠ Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.