Opfølgningslegatet

Hvad er et opfølgningslegat?
Et opfølgningslegat gør det mulig for tidligere volontører i stand til at videregive den erfaring og de færdigheder, de har tilegnet sig og fået under deres ophold i den europæiske volontørtjeneste,volontørophold, til lokalsamfundet og andre unge. Legatet giver endvidere mulighed for at støtte en tidligere volontørs erhvervsrelaterede og personlige udvikling.

Hvor kan projekter finde sted?
Projekter med tilskud fra opfølgningslegatet kan finde sted i alle programlande (se afsnit B.2), men ikke i tredjelande.

Hvilke typer af projekter kan modtage støtte?
Et opfølgningslegat tager sigte på at forstærke virkningen af den erfaring, volontører har indhøstet under deres medvirken i Den Europæiske Volontørtjeneste, og ikke blot være en fortsættelse af et volontørprojekt. Opfølgningslegatet giver tilskud til projekter, der skabes og gennemføres af volontøren selv.

Tre forskellige typer projekter er støtteberettigede:

bulletOpstart af en erhvervsrelateret aktivitet
Det betyder at opstarte en aktivitet, som kan være erhvervsmæssige enten i den almennyttige eller i den profitsøgende sektor.
bulletEnkeltstående projekter
Formålet med et sådant projekt er at organisere en bestemt begivenhed eller aktivitet eller fremstille et bestemt produkt/opnå et bestemt resultat inden for en nærmere angiven periode.
bulletPersonlige udviklingsprojekter
Dette er projekter, under hvilke deltagerne modtager supplerende formel eller uformel uddannelse for at opnå officiel anerkendelse i færdigheder, de har tilegnet sig i deres volontørtid. 

Hvem kan ansøge?
Opfølgningslegatet eråbent for unge, der har lovlig bopæl i et af programlandene, og som har fuldendt en periode i Den Europæiske Volontørtjeneste. De skal ansøge inden for to år efter afslutningen af volontørtjenesten.

Hvilken hjælp kan man få til forberedelse og gennemførelse af et projekt?
Volontører, der indleder et projekt under opfølgningslegatet, har måske behov for hjælp, rådgivning eller oplysninger fra andre. I denne sammenhæng kan bistand fås fra deres udsendeorganisation, som har ansvaret for at hjælpe volontører efter deres tilbagevenden. Værtsorganisationen kan også hjælpe, især hvis projektet skal finde sted i værtslandet.
Volontører kan også, hvis de ønsker det, optage kontakt med andre organisationer, som er aktive på det omrade, hvor de planlægger et projekt. De nationale kontorer, som modtager ansøgningerne, har rådgivere, som også kan hjælpe eller henvise ansøgerne til andre, som er i stand til at yde bistand.
De nationale kontorer kan hjælpe unge, der ønsker at søge et opfølgningslegat, med at styre projektet effektivt og rådgive dem om, hvordan man finder midler, der kan supplere EU-tilskuddet. For yderligere oplysninger bedes man kontakte sit nationale kontor (se bilaget).

Hvad er de generelle projektkriterier?

Der skal tages hensyn til følgende kriterier, når der planlægges et projekt under opfølgningslegatet:

bulletVarighed
Et projekt må ikke vare længere end et år og skal påbegyndes inden for to år efter volontøropholdets afslutning.
bullet Forbindelse med volontørprojektet
Indholdet skal vise en klar forbindelse mellem projektet under opfølgningslegatet og de aktiviteter, der blev udført under volontøropholdet.
bulletPrioriteter
Eftersom opfølgningslegatets formål er at fremme gennemførelsen af projekter, som er til gavn for et lokalsamfund og for andre unge, vil sådanne projekter få højeste prioritet.
bullet Ny aktivitet
Projektet må ikke blot være en fortsættelse af aktiviteter fra volontøropholdet.
bulletFinansieringskilder
Opfølgningslegatet kan ikke erstatte andre finansieringskilder, som er tilgængelige på europæisk, nationalt, regionalt eller lokalt plan. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med personlige udviklingsprojekter.
bullet Ikke-støtteberettigede aktiviteter
Universitetskurser og sprogkurser er ikke støtteberettigede som personlige udviklingsprojekter.

Hvordan finansieres et projekt?

Tilskud fra EU-programmet UNGDOM til et projekt under opfølgningslegatet (se afsnit E.5) sker på grundlag af et fast beløb.
Det tildelte beløbs størrelse vil afhænge af projektets prioritetsstatus, som fastlægges i overensstemmelse med nedenstaende kriterier. Projekter, der klassificeres som prioritet 1, vil modtage et maksimumbeløb pa 5 000 EUR. For de andre prioriteter er maksimumbelobet 3 750 EUR (prioritet 2) og 2 500 EUR (prioritet 3). Det maksimale tilskud kan variere efter, hvilket land aktiviteten foregår i. Tilskud kan dog aldrig overstige det beløb, der er ansøgt om.

Prioritetsstatus afgores i overensstemmelse med følgende:

bullet Prioritet 1
Projekter der er til gavn for andre unge eller et lokalsamfund, herunder enkeltstående projekter og projekter, der indleder en erhvervsrelateret aktivitet, som fremmer lokal udvikling.
bullet Prioritet 2
Enkeltstående projekter eller personlige udviklingsprojekter, som er integreret i et specifikt projekt, der fremmer den tidligere volontørs muligheder for at få beskæftigelse.
bullet Prioritet 3
Personlige udviklingsprojekter, der er forbundet med den erfaring, der er indhøstet under deltagelsen i Europæisk Volontørtjeneste. Dette kunne f.eks. være at få en formel anerkendelse af de færdigheder, der er erhvervet under volontøropholdet.

Hvordan ansøger man?
Ansøgningen skal alltid indsendes i det land, hvor projektet skal finde sted. Ansøgningsskemaer kan rekvireres fra de nationale kontorer eller downloades fra Kommissionens og andre websider (se bilaget). Ansøgninger skal indsendes inden de frister, der er angivet i afsnit B.5. Hvis man ønsker hjælp til udfyldelsen af skemaet, bedes man kontakte sit nationale kontor.
To volontører kan i fællesskab gennemføre et projekt under opfølgningslegatet. I så fald skal hver volontør ansøge for sig selv med angivelse af, at de to ansøgninger er forbundet med hinanden.

Hvad er de kontraktmæssige forpligtelser?
Når volontøren underskriver kontrakten, forpligter han/hun sig til at gennemføre projektet, som det er forelagt, og meddele det nationale kontor enhver ændring eller vanskelighed, der måtte opstå.
Hvis projektet ikke gennemføres som oprindeligt aftalt, eller slet ikke gennemføres, vil det nationale kontor annullere aftalen og kan kræve fuld eller delvis tilbagebetaling af det beløb, der er udbetalt.
Europa-Kommissionen eller det nationale kontor kan gennemføre kontrolbesøg på stedet for at sikre sig, at alle kontraktmæssige forpligtelser overholdes korrekt.
 

Up Hvorfor? Gruppeinitiativer Netværksprojekter Opfølgningslegatet
Home Íåïëáßá Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.