Gruppeinitiativer

Hvad er et gruppeinitiativ?
Et gruppeinitiativ er et projekt, der er skabt og gennemføres af en gruppe af unge. Sådanne projekter kan repræsentere nyskabende eksempler på de bidrag, unge ønsker at give til deres lokalsamfund.

Sådanne projekters varighed er mellem tre måneder og et år.

Hvor kan projekter finde sted?

Gruppeinitiativer kan finde sted i ethvert programland (se afsnit B.2), men ikke i tredjelande.

Hvem kan ansøge?
Grupper af unge i alderen mellem 15 og 25 år, som har lovlig bopæl i et af programlandene.
En gruppe skal bestå af mindst fire personer, hvoraf en tager ansvaret for at indsende 
ansøgningen og underskrive kontrakten.

I nogle tilfælde kan en vejleder/ungdomsarbejder handle på deres vegne med retlig fuldmagt.vejleder/ungdomsmedarbejder fungere som værge for de unge.

Hvilken hjælp kan man få til forberedelse og gennemførelse af et projekt?
De nationale kontorer, som modtager ansøgningerne, har rådgivere, som kan hjælpe eller formidle kontakt til andre personer eller støtteorganisationer, som kan yde bistand til gruppeinitiativprojekter.støtte gruppen. En gruppe kan også bistås af en ungdomsmedarbejder, forudsat at de unge selv leder og er direkte ansvarlige for ledelsen og gennemførelsen af projektet.

De nationale kontorer kan sørge for uddannelse af unge, som ønsker at gennemføre et gruppeinitiativ, for at hjælpe dem med at forvalte projektet effektivt og rådgive dem om, hvordan man skaffer midler, som kan supplere tilskuddet fra Fællesskabet.EU-tilskuddet. Hvis man ønsker yderligere oplysninger, bedes man kontakte sit nationale kontor (se bilaget).

Hvad er de generelle udvælgelseskriterier?
Følgende kriterier skal tages i betragtning, når man planlægger et gruppeinitiativ: Der skal tages højde for følgende kriterier, når et gruppeinitiativ planlægges:

bulletVarighed
Et gruppeinitiativ skal vare mellem tre måneder og et år.
bulletHvilke mål skal nås?
En veldefineret beskrivelse af, hvilke mål gruppen har til hensigt at nå, skal forelægges panoteres i ansøgningsskemaet, og det skal sikres, at beskrivelsen afspejler og svarer til de involverede unges interesser og forventninger.
bulletHvad er den lokale virkning?
Projektet skal have forbindelse med lokalsamfundet.
Der tilskyndes især til, at lokale myndigheder eller andre lokale organisationer inddrages og støtter projektet (finansielt eller på enhver anden måde).
bulletNyskabelse
Projektet skal dreje sig om noget nyt set i forhold til lokalsamfundet.
bulletProgram/tidsplan
Det er vigtigt, at der forelægg et velstruktureret program/tidsplan.
bulletEuropæisk dimension
Gruppen skal angive, med hvilke midler det planlagte projekt vil gøre de deltagende unge mere opmærksomme på deres fælles europæiske kultur og kulturarv.
bulletGod praksis
Ideen bag projektet kunne efterfølgende blive en model til efterfølgelse for andre grupper rundt om i Europa.

Hvordan finansieres et projekt?
Finansiering fra programmet Ungdom Tilskud fra EU-programmet UNGDOM til et gruppeinitiativprojekt (se afsnit E.5) sker på grundlag af et fast beløb.

Det tildelte beløbs størrelse vil afhænge af projektets prioritetsstatus, som fastlægges i overensstemmelse med nedenstaende kriterier. Projekter, der klassificeres som prioritet 1, vil modtage et maksimumbeløb på 10 000 EUR. For de andre prioriteter er maksimumbeløbet 7 500 EUR (prioritet 2) og 5 000 EUR (prioritet 3). Det maksimale tilskud kan variere efter, hvilket land aktiviteten foregår i. Tilskud kan dog aldrig overstige det beløb, der er ansøgt om.

Prioritetsstatus afgøres i overensstemmelse med følgende:
bulletPrioritet 1
Projekter, der gennemføres af ugunstigt stillede unge (med en ugunstig kulturel,unge med særlige behov (fra et kulturelt, geografisk eller sociookonomisk baggrund),ugunstigt stillet miljø eller lider under et handicap), og som kommer lokalsamfundetdet til gode,der hvor projektet finder sted.
bulletPrioritet 2
Projekter, der gennemføres af unge og er til gavn for for ugunstigt stillede unge (med en ugunstig kulturel,unge med særlige behov (fra et kulturelt, geografisk eller sociookonomisk baggrund).ugunstigt stillet miljø eller som lider under et handicap).
bulletPrioritet 3 
Initiativer, der gennemføres af grupper af unge, og som fortrinsvis kommer gruppens medlemmer til gode.

Hvordan ansøger man?

Når ideen er blevet drøftet i gruppen, og der er opnået enighed, er tiden kommet til at indsende ansøgningen til det nationale kontor i det land, hvor projektet skal finde sted. De nationale kontorer har rådgivere, som kan hjælpe med planlægningen af projektet eller henvise ansøgeren til andre, som de samarbejder med i spørgsmålet om at bista de unge. Hvis man ønsker hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, bedes man kontakte sit nationale kontor.

Ansøgningsskemaer kan rekvireres fra de nationale kontorer eller downloades fra Kommissionens og andre websider (se bilaget). Ansøgninger skal indsendes inden de frister, der er angivet i afsnit B.5.

Hvad er de kontraktmæssige forpligtelser?
Når gruppen underskriver kontrakten, forpligter den sig til at gennemføre projektet, som det er forelagt, og meddele det nationale kontor enhver ændring eller vanskelighed, der måtte opstå.

Hvis projektet ikke gennemføres som oprindelig aftalt, eller slet ikke gennemføres, vil det nationale kontor annullere aftalen og kan derefter kræve fuld eller delvis tilbagebetaling af det beløb, der er udbetalt.

Europa-Kommissionen eller det nationale kontor kan gennemføre kontrolbesøg på stedet for at overbevise sig om, at alle kontraktmæssige forpligtelser overholdes korrekt.
 

Up Hvorfor? Gruppeinitiativer Netværksprojekter Opfølgningslegatet
Home Íåïëáßá Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.